REGULAMIN KLUBU

SPORTOWEGO SEMIRAMIDA

 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „Semiramida” jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
 2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez „Semiramidę” mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną opłatę statutową zgodnie z aktualnym cennikiem, dostępnym na stronie internetowej klubu (centrum-sportowe.com) oraz dostępnym w klubie.

 

 1. Wstępnego zapisu na zajęcia można dokonać:
 • osobiście w Klubie w Pułtusku, ul. Chabrowa 8;
 • telefonicznie pod numerem telefonu 509 276 344 lub 502 642 221;
 • drogą mailową, na adres cezarysosw@poczta.fm

 

 1. Zapisanie się na zajęcia jest wstępną formą rezerwacji miejsca. Wniesienie stosownej opłaty oraz zaakceptowanie i podpisanie deklaracji jest  równoznaczne  z przypisaniem do określonej grupy. Klub zastrzega sobie prawo do zebrania odpowiedniej ilości osób, by grupa ruszyła, nawet jeśli ustalono inny termin na rozpoczęcie zajęć.
 2. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem 2 Regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na sali treningowej, chyba że instruktor wyrazi to zgodę, w szczególności, gdy dziecko uczestniczy w zajęciach po raz pierwszy. Po ok. 15 minutach obecności osoby dorosłej na sali powinna Ona na prośbę instruktora salę opuścić.
 3. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.
 4. Klub, na życzenie rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach, zobowiązuje się przeprowadzać zajęcia otwarte lub pokazy, o których poinformuje zainteresowanych z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Zajęcia takie nie będą organizowane częściej, niż co 3 miesiące, (chyba, że ustalono w danej grupie inaczej) a prawo wstępu na nie mają wszyscy zaproszeni przez uczestników goście.
 5. Uczestnicy zajęć dla młodzieży i dorosłych, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Powinni oni opuścić salę na prośbę instruktora lub uprawnionej osoby z klubu. Po uregulowaniu należności w recepcji mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku dzieci, które nie mają uregulowanej opłaty, przebywają one na sali pod opieką instruktora ale nie uczestniczą w zajęciach.
 6. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na recepcję w celu sprawdzenia karnetu i weryfikacji płatności. Pozostawiając karnet, członek Klubu (a w przypadku nieposiadania – dokument tożsamości) otrzymuje kluczyk do szafki w szatni, gdzie może zostawić wierzchnie okrycie.
 7. Po zakończeniu zajęć należy pozostawić szafkę zamkniętą, zwrócić na recepcję kluczyk i odebrać karnet (bądź dokument tożsamości). Nieoddanie kluczyka bezpośrednio po zajęciach jest równoznaczne z koniecznością wymiany przez Klub zamka w danej szafeczce. W takim przypadku koszt wymiany (50 zł) ponosi uczestnik zajęć.
 8. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale treningowe. Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste i nieniszczące podłogi (parkietu/tartanu). Instruktor ma prawo nie wpuścić na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.
 9. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo nie wpuszczać na salę osób spóźniających się.
 10. Klub ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. W szczególności dotyczy to osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach ale pozostają na sali pod opieką instruktora. Instruktor lub uprawniona osoba z Klubu  sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo  poza salą ćwiczeń (np. w szatniach) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.

NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

 1. Klub nie zwraca opłaty za zajęcia, na których uczestnik nie był z własnej winy (np. kilkudniowa niedyspozycja, wyjazd, uroczystość rodzinna, itd).
 2. W przypadku dłuższej choroby (trwającej minimum 7 dni) uczestnik może wnieść o zaliczenie opłaty za zajęcia, w których nie uczestniczył z powodu choroby, na poczet zajęć w kolejnym miesiącu (okresie). Warunkiem skorzystania z takiej opcji jest pisemne poinformowanie Recepcji o chorobie niezwłocznie, na początku nieobecności, a następnie dostarczenie bezpośrednio po chorobie zaświadczenia lekarskiego zwalniającego z zajęć ruchowych w okresie niedyspozycji. W przypadku, gdyby Klub nie organizował zajęć, na poczet których mogłaby zostać zaliczona opłata wniesiona przez uczestnika (np. z powodu małej liczby uczestników), Klub zaliczy niewykorzystaną opłatę na poczet innych zajęć z nim uzgodnionych lub zwróci uczestnikowi stosowną kwotę na zasadach określonych w punkcie 24 niniejszego Regulaminu. Klub nie zwraca pieniędzy za opłacone wcześniej zajęcia, jeżeli były to zajęcia w promocji.

PŁATNOŚCI

 1. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Klub mogą być jedynie osoby, które mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem:

http://www.centrum-sportowe.com lub wywieszonym w Klubie

Każdy nowy uczestnik zajęć w związku z wydaniem karnetu  nie  uiszcza opłaty wpisowej (chyba że zostanie wprowadzona odpowiednia zmiana w regulaminie) jeśli, po zaprezentowaniu deklaracji członkowstwa przez osobę uprawnioną  zechce wyrazić zgodę na członkostwo w Uczniowskim Klubie Sportowym, co wiąże się z następującymi bonusami:

 • możliwość korzystania z wszystkich promocji wprowadzanych w Klubie oraz z niższej opłaty na niektóre usługi sportowo-rekreacyjne i prozdrowotne (np. za saunę) wprowadzanej tylko dla członków Klubu
 • uczestniczenie bezpłatnie w nieregularnych, okazjonalnych i pokazowych zajęciach, warsztatach prowadzonych przez zapraszanych przez Klub specjalistów z danej dziedziny sportu i rekreacji, znanych gwiazd oraz znanych instruktorów
 • informowanie drogą elektroniczną lub telefoniczną o promocjach, obniżkach, grantach, eventach przesyłanie zdjęć z zajęć pocztą elektroniczną oraz zamieszczanie zdjęć i informacji w prasie lokalnej i na stronie internetowej (za uprzednią zgodą członków Klubu)
 1. Zasadą jest, że opłatę jednorazową lub miesięczną uiszcza się najpóźniej przed wejściem na zajęcia.
 2. Karnet jest ważny przez taką liczbę następujących po sobie zajęć, na jaką został wykupiony (np. karnet na 4 wejścia w danym miesiącu ważny jest na 4 kolejne, następujące po sobie zajęcia w danym miesiącu). Liczba wejść dotyczy danego miesiąca na który karnet został wykupiony i nie obejmuje następnego miesiąca, z zastrzeżeniem pkt 15. Jeśli ktoś nie był obecny na zajęciach ma możliwość ich odrobienia u innego instruktora lub z inną grupą ale tylko do końca miesiąca, na który obowiązywał karnet. Warunkiem skorzystania z tej formy odrobienia zajęć jest każdorazowe przedkładanie w Recepcji karnetu, celem weryfikacji obecności (tak, aby możliwym było potwierdzenie w ilu zajęciach klubowicz nie uczestniczył), terminowe opłacanie zajęć oraz techniczne możliwości odrobienia zajęć (np. zbyt duża grupa lub brak grupy lub innych terminów zajęć).
 3. Karnet nie uprawnia do określonej liczby wejść w dowolnym okresie, uprawnia do określonej liczby wejść tylko w miesiącu, na który został wykupiony. Jest to karnet np. na 8 wejść w danym miesiącu, a nie na 8 dowolnych wejść w roku !!!
 4. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane wejścia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu, poza przypadkiem opisanym w punkcie 15, 40, 42 i 43 niniejszego regulaminu.
 5. Wszystkie opłaty znajdujące się w cenniku dotyczą jednej osoby. Pakietu zajęć nie można „rozdzielić” na więcej osób. Istnieje kilka form płatności za zajęcia i każdy uczestnik zajęć ma możliwość wyboru najdogodniejszej dla siebie formy – za pojedyncze zajęcia, karnet miesięczny, cały kurs, za trening indywidualny. Dokonanie płatności w konkretnej formie jest deklaracją uczestnika na niezmienianie jej w opłaconym okresie.
 6. Za zajęcia można płacić w recepcji gotówką. Możliwe jest przesłanie opłaty przelewem  minimum dwa dni przed rozpoczęciem zajęć na konto:     w tym przypadku przelew powinien być opisany imieniem i nazwiskiem uczestnika, nazwą grupy i okresem, którego dotyczy.
 7. Klub nie wystawia faktur VAT. Na prośbę uczestnika Klub może wystawić jedynie rachunki tytułem opłaty statutowej, „za zajęcia ruchowe”, „za zajęcia rekreacyjne (aerobowe)” lub „za zajęcia sportowe”. Wystawiane one są jedynie w miesiącu dokonania opłaty. Osoba zainteresowana powinna wysłać maila na adres: cezarysosw@poczta.fm, podając imię i nazwisko uczestnika zajęć, dane do rachunku (wraz z numerem NIP i REGON, jeśli rachunek jest na firmę) oraz jakich zajęć dotyczy. Rachunek jest wysyłany mailem zwrotnym lub odbierany osobiście w Klubie.
 8. Zwroty dokonywane są gotówką lub przelewem. Osoba, której zwrot przysługuje powinna odebrać go w gotówce osobiście w recepcji lub przesłać numer konta na adres cezarysosw@poczta.fm. W przypadku odbioru zwrotu gotówkowego w kwocie większej niż 150 zł, uczestnik powinien uzgodnić termin odbioru pieniędzy z Recepcją Klubu. Otrzymanie zwrotu gotówkowego uczestnik musi potwierdzić odpowiednim pisemnym oświadczeniem.
 9. Jeśli po raz pierwszy do Klubu zgłasza się osoba chętna do uczestniczenia w zajęciach, po rozpoczęciu danego cyklu treningowego (miesięcznego), Recepcja może zaproponować w miejsce wejść jednorazowych płatność za pozostałą do odbycia część miesięcznego cyklu zajęć według cennika obowiązującego w karnecie, pod warunkiem,  że osoba ta  wykupi karnet na następny miesiąc obejmujący określoną liczbę wejść na zajęcia (np. 4 wejścia w miesiącu lub 8 wejść w miesiącu). Karnet osoba ta otrzyma dopiero po wykupieniu zajęć  na następny miesiąc.
 10. Jeśli w okresach świątecznych, noworocznych i ferii wypada mniejsza liczba zajęć regularnych (odpowiednio mniej niż 4 lub 8 zajęć), a w poprzednim miesiącu odbyły się lub następnym miesiącu odbędą się zajęcia regularne w większej liczbie godzin (odpowiednio 5 lub 9 i więcej) wówczas Klub nie odpracowuje zajęć przypadających w ww. okresach. Jeśli taka sytuacja nie zaistniała, wówczas Klub uzgadnia z uczestnikami zajęć i instruktorem dogodny termin przeprowadzenia dodatkowych zajęć lub zajęć w połączonych grupach. Jeśli nie dojdzie do uzgodnienia terminu z przyczyn leżących po stronie Klubu wówczas Klub zalicza kwotę za nieodbyte zajęcia w ww. okresach na poczet zajęć w następnym miesiącu, zmniejszając opłatę miesięczną według cennika obowiązującego za jedne zajęcia w karnecie.

 

 

 

RODZAJE ZAJĘĆ:

 1. Rodzaje zajęć:
  • Zajęcia regularne – prowadzone są przez cały rok z ewentualną krótką (do dwóch tygodni) przerwą wakacyjną, świąteczną lub w czasie ferii. Terminy przerw są uzgadniane corocznie i podane do wiadomości w Klubie lub na stronie internetowej. Opłata za zajęcia regularne następuje z góry w systemie miesięcznym. W przypadku, gdy uczestnik zajęć jest nieobecny na zajęciach przez cały miesiąc z przyczyn innych niż wymienione w paragrafie 15, zobowiązany jest do uregulowania płatności za ten miesiąc ponieważ opłata dotyczy nie tylko kosztów zajęć ale także gwarancji przynależności do określonej grupy. Za zajęcia regularne można uiszczać opłaty również według cennika za jednorazowe wejście.
  • Zajęcia w formie kursów. Opłata za te zajęcia następuje z góry za cały kurs.
  • Wejścia jednorazowe. W przypadku wykupienia jednorazowej wejściówki na zajęcia, Klub nie gwarantuje wolnych miejsc na kolejnych zajęciach. Pierwszeństwo uczestnictwa na zajęciach mają osoby, które uiściły pełną opłatę za dany okres.
  • Zajęcia indywidualne. W przypadku tych zajęć termin i czas ich trwania ustalany jest indywidualnie z instruktorem lub recepcją.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Klub nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków. Zapisując się na zajęcia uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej oraz ewentualnych przeciwwskazań lekarskich do wykonywania określonych ćwiczeń, Klub nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć.
 2. Za mienie uczestników zajęć Klub nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość pozostawienia rzeczy w zamkniętej szafce lub zabrania wartościowych rzeczy ze sobą na salę. W przypadku ewentualnej kradzieży Klub jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
 3. Zabrania się przebywania na salach treningowych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.
 4. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody i
 5. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale treningowe jedzenia i ciepłych napoi.
 6. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Klubu i innych uczestników zajęć.
 7. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Klubie.
 8. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
 9. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.
 10. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Klubu.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

 1. Przed przystąpieniem do zajęć należy okazać karnet pracownikowi  recepcji w celu weryfikacji danych i prawidłowej rejestracji w systemie a następnie zostawić go w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki.
 2. Karnetu nie wolno przekazywać innej osobie. Udostępnienie karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat.
  Fakt zgubienia, zniszczenia lub kradzieży karnetu należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi recepcji Klubu. W przypadku znalezienia karty uprzednio zgłoszonej jako zagubiona, kartę taką należy oddać pracownikowi recepcji. Koszt duplikatu to 5zł.
  Karnet stanowi własność Klubu. Klub ma prawo do żądania zwrotu karnetu w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu Klubu przez użytkownika, jak również do odmowy wydania karnetu takiemu użytkownikowi w przyszłości.
 3. W przypadku małej ilości uczestników zajęć Klub ma prawo rozwiązać grupę.
  W takim przypadku Klub zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia lub proponuje udział w zajęciach innej grupy.
 4. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Klub ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.
 5. Klub ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy do innej sali, jeśli dni zajęć nie ulegają zmianie. O fakcie tym Klub zobowiązuje się poinformować zainteresowanych min. 1 dzień przed przeniesionymi zajęciami. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają uczestnikowi udział w zajęciach Klub zwraca mu niewykorzystane pieniądze za dane zajęcia.
 6. W sytuacjach losowych Klub ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez Klub zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona na zasadach określonych w pkt. 24.
 7. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody władz Klubu.

 

 

SPRAWY OGÓLNE

 1. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Klubu w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Klub i jego patronów. Odmowa wyrażenia zgody powinna nastąpić przez oświadczenie złożone na piśmie.
 2. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Klub w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926). Odmowa wyrażenia zgody powinna nastąpić przez oświadczenie złożone na piśmie
 3. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu Klubu mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć. Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć.
 4. W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących uczestnika lecz przez niego niezawinionych a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy z Klubem na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z recepcją i kierownictwem.
 5. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 6. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez kierownictwo Klubu.