REGULAMIN

CENTRUM SPORTOWEGO „SEMIRAMIDA”

Zasady ogólne:

 1. Poniższy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Centrum Sportowego „SEMIRAMIDA”
 2. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie C.S. „SEMIRAMIDA” tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami C.S. „SEMIRAMIDA”. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów C.S. „SEMIRAMIDA”.
 3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za zgodą opiekuna.
 4. Z ofert C.S. „SEMIRAMIDA”  mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 5. Na terenie C.S. „SEMIRAMIDA” zabrania się:  
   • Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
   • Używania tytoniu
   • Wnoszenia i używania sterydów, narkotyków a także wstępu do Klubu pod ich wpływem
   • Handlu i akwizycji
   • Wprowadzania zwierząt
   • Naklejania i pozostawiania reklam
   • Wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach
 6. C.S. „SEMIRAMIDA” czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-22.00 oraz w sobotę i niedzielę od 8.00-15.00.
 7. Oplata za wynajęcie kortu upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w C.S. „SEMIRAMIDA”. Po skorzystaniu z usług kluczyk należy zwrócić w recepcji. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 50 zł na rzecz klubu.
 8. Za zniszczenie majątku C.S. „SEMIRAMIDA” spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
 9. Sprzęt i urządzenia C.S. „SEMIRAMIDA” należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Centrum. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w C.S. „SEMIRAMIDA”
 10. C.S. „SEMIRAMIDA” nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.
 11. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w C.S. „SEMIRAMIDA”
 12. C.S. „SEMIRAMIDA” zastrzega sobie prawo do zawieszania zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów.
 13. C.S. „SEMIRAMIDA” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 14. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu C.S. „SEMIRAMIDA” lub przepisów porządkowych C.S. „SEMIRAMIDA” ma prawo do wykreślenia Klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi C.S. „SEMIRAMIDA”.
 15. Wstęp na teren C.S. „SEMIRAMIDA” wykupienie biletu wstępu są równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 16. W sprawach nieokreślonych decyzję podejmuje właściciel C.S. „SEMIRAMIDA”.
 17. Wstęp na sale treningowe możliwy jest tylko po zmianie obuwia.
 18. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Centrum w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Centrum i jego patronów. Odmowa wyrażenia zgody powinna nastąpić przez oświadczenie złożone na piśmie.
 19. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Klub w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926). Odmowa wyrażenia zgody powinna nastąpić przez oświadczenie złożone na piśmie. Klient świadomy jest swoich praw i dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  REGULAMIN ZAJĘĆ

 1. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Centrum mogą być jedynie osoby, które mają uregulowaną opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem wywieszonym przy recepcji.
 2. Zasadą jest, że opłatę jednorazową lub miesięczną uiszcza się najpóźniej przed wejściem na zajęcia.
 3. Karnet jest ważny przez taką liczbę następujących po sobie zajęć, na jaką został wykupiony (np. karnet na 4 wejścia w danym miesiącu ważny jest na 4 kolejne, następujące po sobie zajęcia w danym miesiącu). Liczba wejść dotyczy danego miesiąca na który karnet został wykupiony i nie obejmuje następnego miesiąca. Jeśli ktoś nie był obecny na zajęciach ma możliwość ich odrobienia u innego instruktora lub z inną grupą ale tylko do końca miesiąca, na który obowiązywał karnet. Warunkiem skorzystania z tej formy odrobienia zajęć jest każdorazowe przedkładanie w recepcji karnetu, celem weryfikacji obecności (tak, aby możliwym było potwierdzenie w ilu zajęciach klient nie uczestniczył), terminowe opłacanie zajęć oraz techniczne możliwości odrobienia zajęć (np. zbyt duża grupa lub brak grupy lub innych terminów zajęć).
 4. Karnet nie uprawnia do określonej liczby wejść w dowolnym okresie, uprawnia do określonej liczby wejść tylko w miesiącu, na który został wykupiony. Jest to karnet np. na 8 wejść w danym miesiącu, a nie na 8 dowolnych wejść w roku !!!
 5. Centrum nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane wejścia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
 6. Wszystkie opłaty znajdujące się w cenniku dotyczą jednej osoby. Pakietu zajęć nie można „rozdzielić” na więcej osób. Istnieje kilka form płatności za zajęcia i każdy uczestnik zajęć ma możliwość wyboru najdogodniejszej dla siebie formy – za pojedyncze zajęcia, karnet miesięczny, cały kurs, za trening indywidualny. Dokonanie płatności w konkretnej formie jest deklaracją uczestnika na niezmienianie jej w opłaconym okresie.
 7. Za zajęcia można płacić w recepcji gotówką. Możliwe jest przesłanie opłaty przelewem  minimum dwa dni przed rozpoczęciem zajęć na konto:     w tym przypadku przelew powinien być opisany imieniem i nazwiskiem uczestnika, nazwą grupy i okresem, którego dotyczy.

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z KORTU DO SQUASH’A

 1. Kort do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
 2. Dozwolone jest przedłużenie gry max do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go  zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Podstawą do korzystania z kortu jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać należy bezpośrednio w recepcji C.S. „SEMIRAMIDA” gotówką w dniu dokonania rezerwacji niezależnie od wybranego terminu. W przypadku nie uiszczenia opłaty, rezerwacje zostaną automatycznie anulowane.
 4. Z kortu do squasha mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzenia w zmienne obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone napisem „non marking”. W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy C.S. „SEMIRAMIDA” mają prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.
 5. Zasady rezerwacji kortu:
  1. Rezerwacji dokonać można on-line, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji,
  2. Anulacja rezerwacji jest możliwa wyłącznie na pełne 24h przed terminem rezerwacji, samodzielnie w systemie on-line lub po przez recepcjonistę C.S. „SEMIRAMIDA”.
  3. Nieterminowa anulacja kortu lub nie pojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu:
 1. Zakładając konto w C.S. „SEMIRAMIDA” Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez C.S. „SEMIRAMIDA” swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 2. Korzystanie z kortu możliwe jest po uprzednim zapoznaniem się z zasadami gry wskazanymi przez instruktora lub innego pracownika C.S. „SEMIRAMIDA”.
 3. W C.S. „SEMIRAMIDA” istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.
 4. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
 5. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych.
 6. C.S. „SEMIRAMIDA” nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.